PANEL of JURYSSHUTTERBUG ART SOCIETY

Mr. ACHINTA KR SAHA EFIAP/B

Mr. CHANCHAL KUMAR BANERJEE EFIAP, FFIP

Mr. SANJOY BHATTACHARYA EFIAPTHIRD SENSE PHOTO CLUB

Smt. SHARMALI DAS EFIAP/G

Mr. SUDIP ROY CHOUDHURY EFIAP

Mr. SUMAN SAHA EFIAP/B

PHOTO WORLD

Dr. ARUNANGSHU MUKHERJEE

Mr. BIJAN KR MANDAL AFIAP

Mr. SHIBASISH SAHA AFIAP

Mr. PUSPENDU PAUL AFIAP